تاثیر نقایص در دست خط_ کلینیک یاشا _ 09909501428

نقایص اساسی تاثیر گذار در دست خط

نقایص اساسی که موجب مشکلات مربوط به دست خط می شوند : عواملی وجود دارد که موجب می شود کودک مشکلات مربوط به دست خط را تجربه کنند . این درحالی است که نمی توان همه ی آن ها را به گروه مشخصی اختصاص داد . کودکانی که در هر یک از حیطه های مربوطه…