بازخورد کلامی در لکنت کلینیک یاشا 09909501428

بازخورد کلامی در لکنت واضح

بازخورد کلامی در مواقع بروز لکنت واضح   این بازخورد ها  باید با دقت بیسیار زیاد تعریف شوند. زیرا ممکن است بعضی کودکان در ابتدا واکنشی منفی به آنها نشان بدهند. این بازخوردها بسیار کمتر از بازخوردهای کلامی در زمان گفتار بدون لکنت استفاده می شوند. به عبارت دیگر بیشتر بازخوردهای کلامی که کودکان طی…