دیابت ـ کلینیک یاشا 09909501428

دیابت

دیابت   دیابت روی نوع استفاده بدن از غذا تاثیر می گذارد. گلوکز یک نوع قند از کربوهیدراتها به صورت انرژی در بدن مصرف می شوند. مقداری از آن بلافاصله مصرف می شود. و مقداری نیز در جگر و ماهیچه برای بعد ذخیره می شود. اما جگر و ماهیچه ها نمی توانند بدون انسولین انرژی…