تکنیک گفتار درمانی برای درمان لکنت زبان ـ تمامی سنین 09909501428 حنیف امانیان

آموزش تکنیک گفتار کشیده

آموزش تکنیک گفتار کشیده   برنامه کمپرداون از 4 مرحله تشکیل شده است. که شامل جلسات آموزشی، ایجاد گفتاربدون لکنتدر محل درمان، جلسات برطرف کردن مشکلات، و تثبیت است. این برنامه را می توان در قالبهای مختلف از قبیل جلسات هفتگی و فشرده، انفرادی و گروهی، رودررو یا از راه دور اجرا نمود. تکنیک گفتار…