معاینه عصبی شیرخواران ـکلینیک یاشا 099095901428 حنیف امانیان

معاینه عصبی شیرخوار

معاینه عصبی شیرخوار   معاینه عصبی شیرخوار مشکوک به اختلال تکامل حرکتی پس از آنکه در شیرخواری براساس نتیجه تست غربالگری و یا نگرانی والدین به وجود یک اختلال تکاملی حرکتی مشکوک شدیم ، شیرخوار بایستی تحت معاینه دقیق عصبی- تشخیصی قرار گیرد. این ارزیابی توسط یک متخصص کودکان باتجربه یا آموزش دیده و یا…