درمان آفازی در گرگان 09909501428 تصویر مغز

کاربرد تصویر برداری در آفازی

کاربرد تصویر برداری در آفازی با توجه به اینکه اختلالات  اکتسابی زبان به علت ضایعات در سیستم عصبی ایجاد می شوند.بنابراین علاوه بر انجام تست های بالینی و تست های نوروسایکولوژی برای تشخیص این اختلالات،تعیین جایگاه دقیق ضایعه با کمک تصویر برداری به ارزیابی و در نتیجه تشخیص دقیق تر محل و وسعت ضایعه کمک…