درمان لکنت زبان پیشرفته کودکان و بزرگسالان- انفرادی یا گروهی 09909501428

لکنت پیشرفته

لکنت پیشرفته   آخرین درجه لکنت رشدی لکنت پیشرفته می باشد. که در تشخیص آن بیشتر به سن افراد دارای لکنت اهمیت داده می شود. تا تفاوتها در الگوی لکنت یا فرآیندهای زیربنایی آن. این درجه پیشرفته به جوانان و بزرگسالان تعلق دارد. اما مهم است توجه شود که بعضی از جوانان و بزرگسالان دارای…

تمرینات پیشنهادی ـ گفتاردرمانی کودکان در گرگان

تمرینات درکی پیشنهادی برای والدین

تمرینات پیشنهادی برای شناسایی اندامها   ۱ تصویر یک ادمک را به کودک نشان دهید و با نشان دادن هر اندام نام آن را بگویید. ۲ روبروی آینه بایستید و اندامهای بدن را نام برده و از او بخواهید که هرکدام را نشان دهد. ۳ اندامهای بدن را نام ببرید و از کودک بخواهید و…