درمان لکنت زبان پیشرفته کودکان و بزرگسالان- انفرادی یا گروهی 09909501428

لکنت پیشرفته

لکنت پیشرفته   آخرین درجه لکنت رشدی لکنت پیشرفته می باشد. که در تشخیص آن بیشتر به سن افراد دارای لکنت اهمیت داده می شود. تا تفاوتها در الگوی لکنت یا فرآیندهای زیربنایی آن. این درجه پیشرفته به جوانان و بزرگسالان تعلق دارد. اما مهم است توجه شود که بعضی از جوانان و بزرگسالان دارای…