بازخورد کلامی _ کلینیک یاشا 09909501428

بازخورد های کلامی در جلسات تمرین

بازخورد های کلامی هنگام جلسات تمرین   این بازخورد های کلامی چه هستند؟   بازخوردهای کلامی هنگام جلست تمرین به درمانگر اطمینان می دهد که والد برنامه را به درستی و با اطمینان انجام می دهد. جلسات تمرین همچنین پاسخ مطلوبی برای کودکان ایجاد می کند. که به تمرین گفتار بدون لکنت بپردازند. به عبارت…

درمان لکنت زبان با کمپرداون ـ گفتار درمانگر حنیف امانیان 09909501428

درمان لکنت زبان با برنامه کمپرداون

برنامه درمانی کمپرداون مقدمه آخرین درجه لکنت رشدی لکنت پیشرفته است که در تشخیص بیشتر به سن فرد دارای لکنت اهمیت داده می‌شود تا تفاوت ها در الگوی لکنت یا فرایند های زیربنایی آن. علائم لکنت پیشرفته شامل:رفتار های اصلی طولانی تر (گیر های پرفشار اغلب با لرزش لب ها،زبان یا فک، تکرار و کشیده…