بتا مانوزیدوز

بتا مانوزیدوز   تعریف: در واقع بتا مانوزیدوز یک بیماری زنتیکی دبسیار کم و نادر است.این بیماری بر روی روش پردازش  انواع خاصی از مولکول های قند بدن تاثیر میگذارد. نشانه های این بیماری  میتواند به مقدار زیاد و قابل توجهی متفاوت باشد ،برخی از ان ها با شروع زود هنگام علائم بیماری و مریضی…